Általános szerződési feltételek


Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Ászf) hatálya a Szolgáltató weblapján (https://www.bartimagdolna.com) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

 

Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról, letölthető az alábbi linkről: https://www.bartimagdolna.com/%C3%A1szf

 

Adatok:

A szolgáltató neve: Barti Magdolna egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye: MAGYARORSZÁG, 1136 BUDAPEST, TÁTRA UTCA 5. ép.: A em.: AS ajtó: 2.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

Nyilvántartási szám: 54016394

Adószáma: 79785385-1-41

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkár Okmányfelügyeleti Főosztály

Telefonszámai: +36-1-441-1000

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

Tech Name: Hostmaster Jimdo

Tech Organization: Jimdo GmbH

Tech Street: Stresemannstrasse 375

Tech City: Hamburg

Tech Postal Code: 22761

Tech Country: DE

Tech State/Province: DE

Tech Phone: +49-40-82244997

Tech Fax: +49-40-82244998

Tech Email: hostmaster@jimdo.de

 

A szerződés nyelve: magyar

 

Alapvető rendelkezések:

  

1.     A jelen Ászf-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Ászf értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2.     A jelen Ászf 2019. január hó 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az Ászf-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

3.     Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, az Ászf-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 

4.     Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

Vásárlás, regisztráció

 

1.     Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával, regisztrációjával kijelenti, hogy jelen Ászf, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

 

2.     Felhasználó a vásárlás, illetve a jelentkezések során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

3.     A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

4.     A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

5.     A Felhasználó a termék/szolgáltatás weboldalon történő kiválasztását követően megrendelésekor megadja nevét, email címét, illetve telefonszámát, amelyen a Szolgáltató vele a kapcsolatot lehetőség szerint haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül felveszi, amikor is pontosításra kerülnek a Felhasználó adatai, rendelésének paraméterei, valamint számlázási adatai. Ezt követően kiállításra kerül a megrendelésről szóló számla, amelyet a Felhasználó a Szolgáltató számlájára történő utalással egyenlít ki. Lásd bővebben Fizetés fejezetcím alatt.

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

1.     A honlapon közzétett összes tartalom kép és szöveg egyaránt SZERZŐI JOGI VÉDELEM (a linkre kattintva bővebb tájékoztatás olvasható) alá tartozik. Ennek értelmében, a https://www.bartimagdolna.com/ oldalon vagy bármely hozzá kapcsolódó aloldalon ( Barti Magdolna Facebook, Látszol blog, Látszol Facebook oldalbarti_magdolna Instagram, Barti Magdolna művészoldal) közzétett tartalom szerzői műnek minősül, felhasználásuk (részben vagy egészben egyaránt) jogdíj fizetése ellenében lehetséges. Amennyiben ez a felhasználás külön engedély és/vagy egyénre szabott szerződés megkötése nélkül történik a felhasználó napi bérleti díj fizetésére köteles. Ennek összege minden egyes esetben: 50 000 Ft/nap.

 

2.    A megjelenített termékek/szolgáltatások online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, a Szolgáltató nem tartozik Áfa körbe, így a szolgáltatásokhoz nem kapcsolódik Áfa.

 

3.     A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék/szolgáltatás nevét, leírását.

 

4.  Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

5.     Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket/szolgáltatás hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatás-nyújtást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

6.    Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék/szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

8.  A Fogyasztó a weboldalon található termékek kiválasztásakor az azokhoz tartozó ismertető figyelembe vételével rendeli meg a szolgáltatást. Minden szolgáltatás leírásában szerepelnek az ahhoz tartozó jogosultságok, lehetőségek és azok korlátai is.

 

9.     A Fogyasztó az alábbi termékek közül választhat igényeinek megfelelően:

  

9.1. Vizuális anyagok tervezése, készítése (grafika, fotó, kép, dekoráció - online és offline felületekre)

Ennek a megrendelése kétféle formában történhet Csomag megrendeléssel vagy egyedi megrendeléssel.

                                           

9.1.1. A Csomag megrendelés szólhat csak online felületre készülő képi anyagról (Socilal Media csomag) vagy offline felületre készülő anyagokról (Grafika csomag). Ezen szolgáltatások havi díjazásért cserébe meghatározott mennyiségű és speciális, hordozónak megfelelő tulajdonságokkal rendelkező képes anyagot tartalmaznak. 

 

A másik lehetőség az egyedi megrendelés, ami mindig az aktuális feltételeknek megfelelő, konkrét megrendelő és megrendelés alapján kialakított ajánlat. Ennek az árát, a különböző munkafázisok órabérei valamint az egyéb felmerülő költségek (pl.: új betűtípus vásárlása) határozzák meg.

Amennyiben a Szolgáltatótól ez a szolgáltatás kerül megrendelésre, úgy felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval a rendelés elküldését követően e-mailben és/vagy telefonon. Kiegészítő kérdéssort küld részére, amelyben a Felhasználó megadhatja rendelésének kibővített paramétereit, ami alapján a Szolgáltató adott vállalkozásra szabott szolgáltatást tud majd nyújtani.

A kérdéssorban a Felhasználó nyilatkozik a pontos megjelenési felületről (Instagram, Facebook, hirdetés, print, stb.); a célközönsége számára küldendő üzenetek tartalmáról. A felhasználás céljáról (Pl.: akció, tartalomgyártás, újdonság bevezetése, stb.). Időpontok, határidők. Kapcsolattartási felület/mód és kapcsolattartó pontosítása. A gyorsabb és könnyebb tájékoztatás érdekében betekintést enged a korábban elkészült hasonló anyagokba, amennyiben létezik már ilyen  (Pl.: FB oldal, weboldal, katalógus, arculat).

A pontos részletek egyeztetését, a kérdéssor kitöltését és visszaküldését követően a kért paraméterekkel elkezdődik a munka. 

E körben rögzítésre kerül, hogy a Szolgáltató, tevékenysége során teljes mértékig betartja az adott megjelenési felület által meghatározott felhasználási szabályokat és irányelveket, betartja a felhasználási licenceket.

Ugyanakkor nem vállal felelősséget azért, ha harmadik fél/szolgáltató hibájából a megrendelt és elkészített kép, vagy írás nem vagy késéssel kerülhet csak ki a felületre. (Pl.: Facebook fejlesztés esetén a bejegyzések posztolása akadozhat.) 

A Felhasználó jelen Ászf elfogadásával kifejezett beleegyezését adja, hogy az ismertetett esetben nem érvényesít semmilyen igényt a Szolgáltatóval szemben, tekintettel arra, hogy a fenti eseménysor a Szolgáltató ellenőrzésén kívül eső oknak minősül, és a Felhasználó jognyilatkozatait kifejezetten ennek ismeretében teszi meg.

 

9.2. Weboldal blog/cikk, Instagram, Facebook posztok/sztorik és egyéb közösségi média felületekre képi és szöveges tartalomgyártás

Rögzítésre kerül, hogy ezen szolgáltatásra jelen Ászf tartalma a jelentkezés és megrendelés kérdéseire terjed ki, mely azonos tartalommal történik, mint valamennyi, az oldalon elérhető szolgáltatás esetében, ugyanakkor tekintettel arra, hogy összetett, egyéni preferenciák mentén kialakított, kezelési és fejlesztési jellegű szolgáltatás valósul meg, minden esetben egyedi stratégiai elgondolások alapján, azok részletes szabályozására jelen Ászf tartalma nem, hanem a felek eseti egyeztetése során kialakított szabályozás az irányadó. 

Rögzítésre kerül, hogy a Szolgáltató felelőssége a szolgáltatás esetén csak az elvárható gondossággal történő eljárás és a szolgáltatás biztosítására, míg az esetlegesen a szolgáltatás működésének következményeként jelentkező megrendelésekre nem terjed ki, azokra a Szolgáltató garanciát és szavatosságot értelemszerűen nem vállal.

 

9.3. Tanácsadás/konzultáció/oktatás

Minden esetben eseti jellegű személyes egyeztetés, amelyben a Szolgáltató az alábbi körökben tarthat tájékoztató előadást, oktatást a Felhasznál igényei szerint:

– grafika-, dekoráció tervezése,

– képi és szöveges anyagok készítése,

– stratégia és vizuális kommunikáció,

– üzleti oldal kialakítása,

– tartalomgyártás,

– ötletelés kampányról; tartalmakról; elérésről,

– szövegírás,

– célközönség feltérképezése,

– programok, eszközök, módszerek átadása.

A Felhasználó elfogadja, hogy ezen termékre szintén a felek eseti megegyezésének szabályai az irányadóak, tekintettel a szolgáltatás egyén-specifikus jellemzőire.

 

Fizetés

 

1.      Banki utalással történő fizetés esetén Szolgáltató felveszi a kapcsolatot - telefonos úton adategyeztetés végett – a Felhasználóval, kiállítja részére a megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó számlát; a Szolgáltató megadja a Felhasználónak az átutaláshoz szükséges adatokat.

 

Grafikai szolgáltatás Csomag megrendelés esetén a fizetés mindig adott hónapban előre történik, a megrendelés időpontjától számítva 4 hetenként a következő időszak induló napját. A Csomagok havi díjazásáról és a benne foglalt szolgálatatás tartalmáról a bartimagdolna.com/ajánlatok menüpont alatt olvashat részletesebb tájékoztatást.

 

Egyedi megrendelés esetén a kiszámított ár 30%-át előre utalva a díjbekérő kiküldését követően 15 napon belül, a fennmaradó összeget pedig, ami a teljesítési ár 70%-a, az elkészült munka átvétele/teljesítése után, a számlakiküldést követően 8 napon belül kell  utalni.

 

Sürgősségi (különös) esetben az általánosan meghatározott óradíj feletti sürgősségi óradíj kerül felszámolásra. Ezen óradíjakról a bartimagdolna.com/ajánlatok menüpont alatt tájékozódhat.

 

A kedvezményezett: Barti Magdolna Egyéni Vállalkozó

Számlaszám: 11773229-07099094

 

2.      Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a felhasználót az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

 

3.      A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és telefonos egyeztetés alapján minden költséget tartalmaz. A számlát elektronikus úton küldi meg a Szolgáltató.

 

4.      Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

 

5.      Felhasználó telefonon kap visszaigazolást megrendeléséről és minden esetben ellenőrzésre kerülnek az általa megadott adatok és termék paraméterek.

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

 

1.      A megrendelést a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül feldolgozzuk és visszaigazoljuk a Felhasználó felé. A szerződést Szolgáltató a meghirdetett időpontjában teljesíti.

Amennyiben a szerződés meghirdetett időpontjában, helyszínében vagy egyéb körülményeiben változás következne be, úgy Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az eredetileg meghirdetett időpontja előtt 72 órával telefonon és e-mailben is felveszi a Felhasználóval a kapcsolatot és értesíti az esetlegesen felmerülő akadályról, változásokról. Ilyen esetben a Felhasználónak akkor van joga elállni a szerződéstől, amennyiben a bekövetkezett változás súlyos mértékben sérti az érdekeit.

Ebben az esetben a már megfizetett díj a Felhasználó elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszafizetésre kerül.

 

Elállás joga

 

1.     Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

 

2.     Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 

3.     Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

4.     A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta -e költség viselését.

 

5.     Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

 

6.     Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát 

- Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

- A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

- A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó -e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát (online termékek, e-book-ok, kurzusok, anyagok stb.).

 

Az elállás egyéb szabályai

 

1.     Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére.

 

2.     A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

3.     Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy a Szolgáltató címén leadni.

 

4.     Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

 

5.     Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

6.     A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

 

7.     Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

 

8.     A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy a Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

9.     Amennyiben a Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el a Szolgáltató.

 

10.  A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Fogyasztó a Szolgáltató részére.

 

11.  Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli!

 

12.   A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól s 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szól.

 

13.  A jelen Ászf-ben szabályozott kérdésekre az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve is alkalmazandó.

 

14.  Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Ászf-ben található elérhetőségeken.

 

15.  Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

 

16.  Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

Elállási jog gyakorlásának a menete

 

Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

1.     Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

2.     A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

 

Szavatosság / Hibás teljesítés

 

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi  követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

 

Kellékszavatosság

 

1.      Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

2.      Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

3.      Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

4.      Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

5.   Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

A szavatossági igény esetén történő eljárás

 

1.      Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

 

2.      A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

 

3.      A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

 

4.      A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

 

5.      .A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

 

6.      Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.

 

7.      A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

8.      A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

Vegyes rendelkezések

 

1.      Szolgáltató a kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

2.      Ha a jelen Ászf bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

3.      Amennyiben Szolgáltató az Ászf alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Ászf valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

4.      Rögzítésre kerül, hogy az egyes termékekhez/szolgáltatásokhoz tartozó tájékoztató az arra vonatkozó részletszabályokat tartalmazza és jelen Ászf elválaszthatatlan részét képezi. 

 

5.      Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

Panaszkezelés rendje

 

1.      Célunk, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsünk. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

2.      Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 

 

3.      Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

4.      Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

 

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

 

5.         A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a Fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

 

6.          Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

7.         A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

 

8.         Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 

 

9.         Esetlegesen felmerülő vitáink rendezésére a Fogyasztó az Online Vitarendezési Platformot is igényben veheti. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.

 

Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.bartimagdolna.com/adatvédelmi_tájékoztató

 

 

Kelt: Budapest 2019.október hó 17. napján